Doprava zdarma do 22 zemí.

Reklamační řád

webové stránky www.thejerrycanbar.com

 

Obecná ustanovení

Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, funkčními a estetickými vlastnostmi. Jako záruční list slouží faktura (dodací list), který prodejce kupujícímu zašle spolu se zbožím.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Především prodávající odpovídá vůči kupujícímu, že v době kdy kupující zboží převzal:

Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat. Za vady vzniklé během přepravy zboží prodejce neručí. Pokud kupující při zkontrolování zboží zjistí, že je obal výrobku mechanicky poškozen, má povinnost zboží od přepravce nepřevzít. O této skutečnosti kupující prodejce upozorní e-mailem nebo telefonicky.


Podání reklamace

Reklamace může být podána některým z následujících způsobů:

Kupující oznámí prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady. V oznámení kupující prodávajícímu uvede popis zjištěných závad a nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit některý z následujících nároků: dodání chybějícího zboží, výměna zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Při reklamaci kupující předkládá kopii faktury, doklad o zaplacení a samotný reklamované zboží. V případě reklamace vady zboží, za jehož kvalitu převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.


Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (především ustanoveními § 622 a § 623 občanského zákoníku).

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaném za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měl zboží při převzetí kupujícím nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


Informace o alternativním řešení sporu

Kupující – spotřebitel má právo požádat prodávajícího o nápravu (emailem na info@thejerrycanbar.com), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, subjektu alternativního řešení sporů.

Prodávající tímto zároveň informuje spotřebitele, že jakákoli svá práva a nároky si mohou vůči prodávajícímu uplatňovat i v rámci alternativního on-line řešeného sporu, který řeší zák. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č. 391/2015 CFU i elektronicky prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Seznam subjektů alternativního řešení sporů se nachází na následující stránce: www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotřebitel má právo volby, na který ze subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů, se obrátí.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk.

Odebíraj Novinky