Doprava zdarma do 22 zemí.

Úvod

Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”), kterými se řídí používání naší webové stránky www.thejerrycanbar.com a prodeje produktů prostřednictvím této stránky. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Mercader sro, se sídlem Jesenského 1668/32, 069 01 Snina, 45 525 692, DIČ: 2023022342, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č .: 22914 / P, e-mail: info@thejerrycanbar.com IBAN: SK73 7500 0000 0040 1114 5836, účet vedený v ČSOB Banka, as (Dále jako “Prodávající”), a kupujícího (dále také jako “Klient” nebo “Spotřebitel”).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964) a Zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku). Pokud je smluvní stranou podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), V platném znění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Prosím, přečtěte si pozorně tyto Obchodní podmínky, před použitím této webové stránky. Při zadání objednávky jste vázán těmito obchodními podmínkami. Zakoupením jakéhokoliv produktu z této webové stránky, uzavíráte s námi smlouvu na základě těchto podmínek.

 

Definice

Kupující – je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku.

Spotřebitel – pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

Produkty – jsou všechny výrobky nebo služby zveřejněné na stránkách e-shopu.

 

Uzavření kupní smlouvy

Chcete-li zadat objednávku, je nutné sledovat postup pro on-line nákup a kliknout na “Potvrdit platbu”. Buďte si vědom, že tím, že podáte svoji objednávku, jste povinen za ni i zaplatit. Následně, obdržíte e-mail potvrzující přijetí objednávky (dále jen “potvrzení objednávky”). Budete informováni emailem, že objednávka byla odeslána (dále jen “potvrzení dodávky”). Smlouva mezi stranami, o koupi produktu (dále jen “Smlouva”) je uzavřena pouze tehdy, když vám zašleme potvrzení objednávky.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do oky odeslání zboží ze strany prodávajícího. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem. Měnit objednávku a opravovat chyby je možné do okamžiku odeslání zboží.

 

Popis zboží a služeb

Podrobný popis a cena služeb prodávajícího je přístupná kupujícímu na webové stránce prodávajícího. Ceny uvedené na webové stránce jsou konečné a potvrzeny před provedením platby v potvrzení objednávky.

Každý produkt prodávaný na naší webové stránce je ručně vyráběný v Evropě. Produkt však může obsahovat části ze třetích zemí. Láhev alkoholu a doutníky nejsou součástí balení.

 

Dodací podmínky

Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Poštovné hradí kupujíci, dle aktuálného cenníku spoločnosti DHL

Zboží je dodáno prostřednictvím společnosti DHL,

nebo jeji zmluvními partneri v krajine kupujíciho: http://www.dhl.sk.

 

Platební podmínky

Cena může být uhrazena prostřednictvím zabezpečené platební brány nebo PayPal.

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Klient je povinen:

a) Poskytovat pravdivé a úplné informace při podání objednávky služeb;

b) Uhradit Cenu za zboží.

2) Klient má právo na řádné a včasné dodání zboží dle instrukcí uvedených v ……;

3) Poskytovatel je povinen zajistit dodání zboží řádně a včas;

4) Poskytovatel je oprávněn na úplnou úhradu kupní ceny.

 

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je odpovědný ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně osobních údajů”), zajistit právní ochranu osobních údajů Objednatele a jím určených třetích osob v Objednávce a to za účelem poskytnutí produktů.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Zákona o ochraně osobních údajů, Poskytovatel v procesu uzavírání smlouvy zpracovává osobní údaje Objednatele bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů Objednatele je nezbytné pro plnění smlouvy, v níž vystupuje jako jedna ze smluvních stran. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa, adresa pro doručení, telefon a e-mail. Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nejsou poskytovány žádným jiným subjektům, kromě kurýrní společnosti DHL zajišťující dopravu produktu. Poučení o právech dotčené osoby:

Kupující má právo kdykoli požádat o aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů. Zároveň má právo vyžadovat informace o zpracování osobních údajů a seznamu zpracovávaných osob Poskytovatel se zaručuje, že neprodá, nepronajme a ani jinak neposkytne vaše údaje žádné třetí straně.

 

Odpovědnost za škodu

Poskytovatel neodpovídá Kupujícímu za nepřímou nebo následně vzniklou škodu nebo ušlý zisk způsobený jednáním třetích osob. Poskytovatel neodpovídá za škodu v případě, že Kupující uvede neúplné nebo nesprávné informace

 

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s ustanoveními Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začne běžet tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, informuje prodávajícího na e-mailovou adresu info@thejerrycanbar.com nebo písemně na adresu: Mercader s.r.o., se sídlem Jesenského 1668/32, 069 01 Snina.

Na odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu přijde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obrdržal. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro uskutečnění počáteční transakce. Platbu prodávající spotřebiteli vrátí až po obdržení vráceného zboží.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy odevzdat vše, co na základě kupní smlouvy získal (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Pokud nebude zboží vráceno v původním obalu nebo pokud bude zboží či obal poškozen, má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Zboží na který se odstoupení vztahuje, je třeba zaslat jako balík – doporučenou zásilku na adresu prodávajícího, nikoliv však na dobírku. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

Informace o alternativním řešení sporu online (RSO) pro e-shop

Prodávající tímto zároveň informuje spotřebitele, že jakákoli svá práva a nároky si mohou vůči prodávajícímu uplatňovat i v rámci alternativního on-line řešeného sporu, který řeší zák. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, i elektronicky prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Seznam subjektů alternativního řešení sporů je zde: www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotřebitel má právo volby, na který ze subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk.

 

Příslušnost soudů

Jakýkoli spor, který vzniká nebo se vztahuje k používání webové stránky nebo uvedené smlouvy podléhá bezvýhradné právní příslušnosti Slovenská soudů.

 

Dohlížitel

Slovenská obchodní inspekce Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Prievozská 322, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27 Obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 08.06.2017. Vyhrazujeme si právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Odebíraj Novinky